Sakir Baxshizade Sahverdi

Sakir Baxshizade Sahverdi


Subay